Na terenie Gminy Zawoja działalność kulturalna ma dawne tradycje. Już w XIX stuleciu działały tu bractwa i stowarzyszenia przy kościele parafialnym w Zawoi, np. Apostolstwo Modlitwy (od 1875 roku), Bractwo Żywego Różańca (od 1876 roku), Bractwo Wstrzemięźliwości (od 1890 roku) i inne.  W latach 1916 – 1919 działało tez Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, a od 1927 roku  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołane do życia w Polsce rok wcześniej. Organizacje te oprócz realizowania  swoich założeń religijnych brały czynny udział w życiu kulturalnym wsi organizując  przedstawienia o tematyce religijnej, różnego rodzaju kursy, odczyty itp.

Istniały też organizacje świeckie, jak założone w 1929 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych. Zawdzięczała mu swoje  powstanie gminna biblioteka. W okresie międzywojennym działała też Ochotnicza Straż Pożarna i Koła Gospodyń. W latach 1932-1938 istniał w Zawoi zespół regionalny założony przez ludoznawcę, nauczyciela Franciszka Gazdę, zaś w Skawicy  chór i kółko teatralne prowadzone przez  Bronisława Faliszewskiego – emerytowanego aktora.

Po II wojnie światowej  działalność kulturalna  ożywiła się dopiero w latach 60. XX wieku. Powstał wtedy miedzy innymi  zespól folklorystyczny założony przez  Zofię i Władysława Bugajskich, podjęły działalność Kola Gospodyń Wiejskich. Od 1974 roku szereg działań na niwie kultury zaczął w gminie kreować Gminny Ośrodek Kultury; przejął opiekę nad zespołami regionalnymi, organizował wystawy, kursy, szkolenia, a także spektakle teatralne i występy wokalistów.

Obecnie ważnym nurtem działalności kulturalnej na terenie Gminy  jest dbałość o zachowanie własnych tradycji regionalnych traktowanych nie tylko jako  znak własnej tożsamości i cenny zabytek przeszłości, ale także jako istotny element promocji i turystyczna atrakcja. W Gminie działają zespoły regionalne, organizowane są imprezy o charakterze folklorystycznym, itp. Ważne miejsce w działalności kulturalnej zajmuje też promowanie miejscowego rękodzieła i twórczości artystycznej; organizowane są pokazy, wystawy, kiermasze. Gmina ma bibliotekę (nie licząc bibliotek szkolnych), a hala sportowa i skromna sala widowiskowa umożliwiają organizowanie imprez sportowych oraz spektakli teatralnych, występów znanych artystów itp.

Na terenie Gminy działa szereg stowarzyszeń, a Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zrzeszające gminy położone u północnych podnóży Babiej Góry ma w Zawoi swoją siedzibę. W ostatnich latach ukazało się też szereg publikacji poświęconych gminie wydawanych staraniem wspomnianego  tu Stowarzyszenia, Gminnego Centrum Kultury,  Promocji i Turystyki, a także miejscowych szkol i parafii; Zawoja ma  od 1996 roku swoja monografię, a monografia Skawicy jest właśnie na ukończeniu.  Istotny wkład w kulturalny obraz Gminy ma Babiogórski Park Narodowy mający swoją siedzibę w Zawoi, który prowadzi działalność naukową, wydawniczą, wystawienniczą, często uczestnicząc także w imprezach gminnych jako współorganizator.

W kulturalną dzielność Gminy wpisuje się tez Odział PTTK w Suchej Beskidzkiej, będący miedzy innymi opiekunem małego „skansenu”  budownictwa ludowego Górali Babiogórskich położonego w Zawoi na Markowych Rówienkach. Skansenik ten jest często bazą różnego rodzaju imprez kulturalnych, służy jako swego rodzaju scenografia zespołom regionalnym, nagraniom telewizyjnym itp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content