DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Zawoja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zawoja.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2000-06-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

  • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-26. Zmodyfikowano 2023-03-15 na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Buczkowski, informatyk@zawoja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 694 822 192. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Główne wejście prowadzi na parter budynku po chodniku pochylni o nawierzchni z płyt chodnikowych. Na poziomie parteru istnieje bariera architektoniczna w postaci jednego stopnia, ograniczająca dostęp do pomieszczeń skrzydła parteru dla przejazdu wózkiem. Budynek posiada wejścia gospodarcze do poziomu piwnic dedykowane obsłudze administracyjno-technicznej. W poziomie piwnic zlokalizowana jest sala sesyjna, do której prowadzą schody zewnętrzne.
  2. Na poziomie piętra powtarza się różnica w poziomach posadzki między skrzydłami oraz zawężenie przejścia w korytarzu do 80cm. Schody między parterem i piętrem: dwubiegowe z spocznikiem o nienormowanej szerokości.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Obsługa osób, które potrzebują pomocy tłumacza migowego wymaga wcześniejszego zgłoszenia w urzędzie w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie).
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Aplikacja eUrząd Zawoja w wersji dla systemu Android.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content