Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2016Wsparcie dla Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Wsparcie dla Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Beneficjent Dotacji - Gmina Zawoja oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej informują, że dnia 5 sierpnia 2016 r. podpisana została Umowa pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Panem Józefem Pilchem a Gminą Zawoja reprezentowaną przez Pana Marcina Pająka - Wójta Gminy, w ramach której naszej Gminie przyznano dotację celową z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA w wysokości 12 000 zł, której przeznaczeniem jest realizacja zamówienia publicznego polegającego na zakupie książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej (do kwoty dotacji doliczamy jeszcze 3 000 zł wkładu własnego ze strony Beneficjenta i w konsekwencji całkowity koszt realizacji programu wyniesie 15 000 zł).

Celem głównym tego PROGRAMU jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Celem pośrednim dotacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

W ramach tego przedsięwzięcia do tej pory zrealizowano następujące zadania:

  • przeprowadzono ankietę na temat upodobań czytelniczych (biblioteki) w kl. III- VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, III liceum- wnioski zostały uwzględnione w wykazie nowości i planie pracy bibliotecznej;
  • przeprowadzono konsultacje tematyczne w klasach 0-II szkoły podstawowej;
  • pokrótce zapoznano rodziców z treścią opracowania „Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży”
  • podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną. w Zawoi (sfinalizowano wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo, zorganizowano wydarzenie promujące czytelnictwo - szkolną edycję Narodowego Czytania, przeprowadzono konsultacje w zakresie planowanego zakupu książek, ustalono termin pierwszego spotkania autorskiego dla uczniów szkoły podstawowej);
  • przygotowano wykaz nowości wydawniczych dla trzech poziomów edukacyjnych i wysłano zapytania do czterech oferentów;
  • zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum) w sprawie zakupu książek;
  • na bieżąco podejmowane są działania promujące przedsięwzięcie.

Szczegółowy harmonogram działań, podejmowanych w ramach programu, udostępniony będzie na stronie naszej szkoły www.zswilczna.szkolnastrona.pl.

Beata Gloger
Koordynator Programu

             

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy